Τραπεζικό Δίκαιο - Κόκκινα δάνεια - Προστασία καταναλωτή

Κόκκινα δάνεια - Τραπεζικό Δίκαιο- Προστασία του Καταναλωτή

Δικηγόρος για κόκκινα δάνεια, Αντιγόνη Βαφείδου,

Η ευρεία χρηματοπιστωτική χρήση που μάστισε την Χώρα μας ιδίως από το 2010 και εφεξής, είχε ως αποτέλεσμα την διαρκώς διογκούμενη συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων,
Η επιτυχημένη αντιμετώπιση πιστωτικών κρίσεων τόσο από επιχειρήσεις όσο και από ιδιώτες, αποτελεί κατεξοχήν ειδικότητα του Γραφείου. Η εμπεριστατωμένη γνώση του συνόλου των κανόνων της τραπεζικής εποπτείας, η στοχευμένη και εύστοχη επίκληση τόσο του Τραπεζικού Δικαίου αλλά και του δικαίου της Προστασίας του Καταναλωτή είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε τόσο σε επίπεδο εξωδικαστικής διευθέτησης όσο και σε επίπεδο δικαστηριακής αντιδικίας για την υπεράσπιση του δανειολήπτη/καταναλωτή.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι συμβαλλόμενοι στις τραπεζικές συμβάσεις είτε ως οφειλέτες, συνοφειλέτες ή/και εγγυητές δεν είχαν λάβει την κατάλληλη νομική στήριξη και συμβουλή κατά την υπογραφή των πολύπλοκων και εξειδικευμένων όρων που αυτές περιλαμβάνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποδεχτούν καταχρηστικούς ή και αδιαφανείς συμβατικούς όρους που είχαν ως αποτέλεσμα π.χ παράνομη τοκοφορία, ανατοκισμό κλ.π. Όροι μάλιστα, οι οποίοι επαναλαμβάνονταν και σε επόμενες συμβάσεις τροποποίησης ή ρύθμισης της αρχικής σύμβασης. Με αποτέλεσμα έναν διαρκώς ανακυκλούμενο δανεισμό που οδηγεί σε αδιέξοδο ως προς την διαχείριση και αποτελεσματική διευθέτησή του από τον οφειλέτη/καταναλωτή.
Το Γραφείο έχει χειριστεί πληθώρα υποθέσεων, με επιτυχή έκβαση, που βοήθησαν τους εντολείς μας να εξορθολογίσουν τις οφειλές τους σε εύλογο μέτρο αντίστοιχο της ανυπαίτιας μεταβολής και της δικής του οικονομικής κατάστασης.
Αναφορικά με την επιτυχή προσφυγή των εντολέων μας στον νόμο 3869/2010 υπάρχει ήδη σημαντικότατος αριθμός αποφάσεων σύμφωνα με τις οποίες διασώθηκε η μοναδική και κύρια κατοικία των αιτούντων, ενώ το «κούρεμα» των συνολικών οφειλών τους τόσο προς τα τραπεζικά ιδρύματα όσο και προς ασφαλιστικά ταμεία συνολικά αγγίζει το ποσοστό του 95%.
Επιπλέον, πριν την μεταβίβαση των δανείων από τα πιστωτικά ιδρύματα στους διαχειριστές (servicers) ή και μετά την μεταβίβαση τους, στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων, εκδίδεται Διαταγή Πληρωμής, προκειμένου να εκκινήσει διαδικασία κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κινητών, ή/και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Και σε αυτήν την περίπτωση, το Γραφείο έχει διαχειριστεί με αμεσότητα και επιτυχία την διακοπή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, με αποτέλεσμα την άμεση προστασία της περιουσίας του δανειολήπτη-οφειλέτη από την επικείμενη κατάσχεση.
Αναλαμβάνουμε την υπεύθυνη και λεπτομερή ενημέρωση των ενδιαφερομένων ως προς τις επιλογές στρατηγικής εκπροσώπησής τους εκ μέρους του γραφείου μας, συνδράμοντας παράλληλα στη συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων από τα τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και την όποια επικοινωνία με αυτά.
Οι δανειολήπτες αποτελούν μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα καταναλωτών, η οποία λόγω έλλειψης θεσμικών οργάνων λεπτομερούς ενημέρωσής τους αναφορικά με τους όρους του τραπεζικού δανεισμού βρέθηκαν σε πολλές περιπτώσεις εγκλωβισμένοι σε δανειακές συμβάσεις με επαχθείς όρους, πολλοί από τους οποίους είναι παράνομοι και καταχρηστικοί.