Προγραμματικές συμβάσεις

 

Προγραμματικές συμβάσεις

 

To Γραφείο μας με ειδική εμπειρία στην διατύπωση και διαμόρφωση των Προγραμματικών Συμβάσεων αναλαμβάνει την κατάρτισή, τροποποίηση αλλά και τον τελικό έλεγχο τους, ώστε με σαφή και εμπεριστατωμένη  νομική διατύπωση να καταρτισθεί το απαιτούμενο κάθε φορά πλαίσιο για την οργάνωση και διαχείριση δημοσίων υπηρεσιών και την άσκηση συγκεκριμένης κάθε φορά δραστηριότητας, δια μέσου των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο θεσμός της προγραμματικής σύμβασης, αποτελεί τον κατεξοχήν αναπτυξιακό μοχλό μεταξύ της Πολιτείας και της τοπικής  αυτοδιοίκησης για την επίτευξη στόχων σε τοπικό-περιφερειακό  επίπεδο ώστε να επιτευχθούν έργα αναβάθμισης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 11 του Ν 1416/1984( Α’18) οι προγραμματικές συμβάσεις νομοθετήθηκαν και ο θεσμός αυτός κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 27 του ισχύοντος τότε Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( ΠΔ 76/1985).

Με την πάροδο των ετών και τις αυξημένες ανάγκες για περαιτέρω διείσδυση των προγραμματικών συμβάσεων  στη διάδραση της σχέσης μεταξύ Πολιτείας και Ο.Τ.Α,  βελτιώθηκε και  εμπλουτίστηκε το σχετικό νομοθετικό περιεχόμενο  περιεχόμενο, η χρηματοδότηση και άλλες πλευρές του θεσμού της προγραμματικής σύμβασης και αργότερα  το πρόγραμμα « Καλλικράτης», Ν. 3852/2010, ρύθμισε  με το  άρθρο 100  το συνολικό πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων.

Το ελάχιστο περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται στο νόμο. Και  ειδικότερα πρέπει να ορίζονται απαραίτητα:

  • Το αντικείμενο,
  • Ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης,
  • Το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών,
  • Ο προϋπολογισμός,
  • Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων,
  • Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης,
  • Το απαιτούμενο προσωπικό για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις,
  • Ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής τους.