Πνευματική – Βιομηχανική ιδιοκτησία - Brand name

Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται το σύνολο των δικαιωμάτων που έχει ο δημιουργός ενός πρωτότυπου  έργου διανοίας. Επί του εκάστοτε πνευματικού έργου ο δημιουργός του, αποκτά  περιουσιακό δικαίωμα το οποίο του δίνει την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει κάθε δημόσια χρήση του έργου του, κρατώντας ουσιαστικά για τον ίδιο την αξίωση αμοιβής μέσω της  όποιας εμπορικής εκμετάλλευσής του στο μέλλον.

Βιομηχανική ιδιοκτησία είναι η έννοια γένους για τα δικαιώματα Διανοητικής ιδιοκτησίας που προορίζονται αποκλειστικά για οικονομική εκμετάλλευση.

Κατοχύρωση σήματος

Υπό το Δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύονται το σήμα,  η ευρεσιτεχνία και το βιομηχανικό υπόδειγμα, το βιομηχανικό σχέδιο. Εδώ λοιπόν συνίσταται και η διαφορά μεταξύ βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας διακρίνεται έτσι από την πνευματική ιδιοκτησία, η οποία, αν και δεν αποκλείει καθόλου την οικονομική εκμετάλλευση, αφορά κατά κύριο λόγο (τουλάχιστον ιστορικά) έργα λόγου και τέχνης.

Eπίσης, κατά τον ν. 146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού  απαγορεύονται  στις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές  οι δόλιες πράξεις αντιποίησης σήματος ή επαγγελματικής φήμης με σκοπό τον ανταγωνισμό, καθώς αυτές αντίκειται στα χρηστά ήθη και ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψη και προς ανόρθωση της προσγενομένης ζημίας. Από τη οικεία νομοθεσία λοιπόν, προκύπτει αξίωση για άρση της αθέμιτης ανταγωνιστικής ενέργειας και παράλειψή της στο μέλλον, εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς: α) σκοπός ανταγωνισμού, β) ανάπτυξη της ανταγωνιστικής ενέργειας σε μία σχετική αγορά που νοείται κατά τρόπο ευρύ, γ) αντίθεση της ανταγωνιστικής ενέργειας στα χρηστά ήθη.

Το δικαίωμα της εμπορικής επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου είναι απόλυτο και κάθε προσβολή αυτού είναι παράνομη. Η προσβολή της επωνυμίας συντελείται είτε με μόνη την αμφισβήτηση του δικαιώματος σ’ αυτή είτε με τη χρήση της από άλλον. Ο δε παράνομος χαρακτήρας της προσβολής κατά τη ρητή διατύπωση του αρ. 13 του ν. 146/1914 έγκειται στη χρήση της επωνυμίας με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.

Το Δικηγορικό μας γραφείο έχει εκτενώς δραστηριοποιηθεί στον τομέα της παροχής νομικών συμβουλών και υπηρεσιών στο πεδίο της πνευματικής, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας αλλά και του αθέμιτου ανταγωνισμού, με υπευθυνότητα, αξιοπιστία.

Αναλαμβάνουμε διεκπεραιώνουμε με επιτυχία:

 • Κατοχύρωση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Συμβάσεις μεταβίβασης/άδειας εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων
 • Άσκηση αγωγής σχετικά με προσβολή ηθικού/περιουσιακού δικαιώματος επί του έργου
 • Κατοχύρωση και προστασία συγγενικών δικαιωμάτων
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατάθεση φακέλου και περαίωση διαδικασίας για απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικού εφευρέτη
 • Δικαιώματα εφευρέσεων
 • Άσκηση αγωγής για άρση προσβολής δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Κατοχύρωση ημεδαπού, κοινοτικού και διεθνούς σήματος
 • Μεταβίβαση σήματος,
 • Εκπροσώπηση ενώπιον της Διοικητικής Αρχής Σημάτων
 • Άσκηση αγωγής για προσβολή σήματος
 • Προστασία εμπορικής επωνυμίας και σήματος
 • Δικαιώματα προσδοκίας επί σήματος και άδειες χρήσης