Δίκαιο Ανταγωνισμού & αθέμιτος ανταγωνισμός

Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού

Το Δίκαιο Ανταγωνισμού είναι το σύνολο κανόνων που προσπαθεί να προστατεύσει τον ανταγωνισμό από στρεβλώσεις και περιορισμούς που του επιφέρουν πρακτικές επιχειρήσεων.

Στην Ελλάδα διακρίνεται στο Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού και στο Δίκαιο κατά των περιορισμών του Ανταγωνισμού ή Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού.

Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού

Το Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού απαγορεύει πρακτικές των επιχειρήσεων που αντίκεινται στα χρηστά ήθη. Οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να ανταγωνίζονται, με σκοπό να διευρύνουν την πελατεία τους και να αυξάνουν το κέρδος τους, υπάρχουν όμως όρια πέρα από τα οποία ο ανταγωνισμός δεν είναι επιθυμητός.

Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού

Το Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού προστατεύει τον ανταγωνισμό ως θεσμό, τους ανταγωνιστές, αλλά και τον καταναλωτή. Κύριο πεδίο εφαρμογής του είναι η παραπλάνηση του καταναλωτή, η οποία στην ουσία του στερεί την ελευθερία επιλογής, αφού παραπλανώμενος δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει σωστά την προσφορά των πωλητών.

Η παραπλάνηση του καταναλωτή μπορεί να γίνει με απατηλές «προσφορές», με παραπλανητική διαφήμιση ή με απομίμηση προϊόντων ανταγωνιστών.

Tο Γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Σύναψη συμβάσεων/εμπορικών συμφωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων του ανταγωνισμού σε Εθνικό και Ευρωπαικό Επίπεδο
  • Έλεγχος συγχωνεύσεων cartel
  • Διαφορές με αντικείμενο τον ανταγωνισμό
  • Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως
  • Δημόσια έργα
  • Έρευνα μονοπωλίων
  • Συγκεντρώσεις κεφαλαίου
  • Ζητήματα επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής
  • Την εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των αρμοδίων εθνικών και ενωσιακών αρχών